Přeskočit navigaci

Obchodní podmínky

Provozovatelem e-shopu www.fusky.cz je Pavel Světlík, K Palečku 2662/16, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 74233033, neplátce DPH je zapsán u Živnostenského úřadu v Praze 9. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, zák. č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 1. Vymezení pojmů
 2. Informace o uzavřené smlouvě
 3. Dodání zboží
 4. Platební podmínky
 5. Způsoby plateb
 6. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího - spotřebitele
 7. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího
 8. Odpovědnost za vady zboží - záruka
 9. Rozpor s kupní smlouvou
 10. Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)
 11. Poplatek za úpravu údajů na již vystavené faktuře
 12. Ochrana osobních dat
 13. Váš souhlas

1. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo, nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky, nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitel není.
Kupující - spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky, nebo užívá služby za jiným účelem, než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Kupní smlouva - objednávka kupujícího je pouze návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena až momentem potvrzení návrhu ze strany prodávajícího. Toto potvrzení prodávajícího není automatický email, který kupujícímu zašle ihned po vytvoření objednávky, ale email, který má v předmětu "Změna stavu objednávky", kde kupujícího informuje o dalším postupu vyřízení a stavu poptávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2. Informace o uzavřené smlouvě

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebráni-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřena smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat, případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3. Dodání zboží

Při objednávce přesahující částku 850,- Kč je doprava zdarma. Využíváme služeb České pošty. 

Doručení objednávky na adresu v České republice jen 49,- Kč .

V případě využití přepravní společnosti GEIS je cena doručení 79,-Kč. Při objednávce nad 850,-Kč je doručení zdarma. Je však vyžadována vždy platba předem při využítí této přepravní společnosti.  

Všechny ceny dopravy jsou konečné.

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1 - 2 pracovních dnů, ve vyjímečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající a to na území celé České republiky. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad, který je zároveň záručním listem. Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, doporučujeme, abyste uvedli tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty.
V případě, že je přepravní obal natolik poškozen a lze se domnívat, že i dodané zboží bude v důsledku vzniku poškození při přepravě vadné, nemá spotřebitel povinnost takovou zásilku přebírat a ihned tak uplatnit při převzetí rozpor s kupní smlouvou. O nepřevzetí zásilky z důvodů jejího poškození, kdy se jedná o rozpor s kupní smlouvou, uveďte tento svůj projev vůle do předávacího protokolu přepravce, pošty.

4. Platební podmínky

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem (fakturou). Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky, nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

5. Způsoby plateb

Platba na dobírku - při převzetí zásilky od České pošty poplatek 40,- Kč (objednávky vyšší než 850 Kč zdarma).
Platba převodem - zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky na náš učet Fio banka 2900289064/2010. Po dokončení objednávky najdete v potvrzovacím emailu podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol - číslo objednávky). Zboží Vám bude expedováno po přijetí platby na náš účet. Tento druh platby je zdarma.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Na infolince 730 124 691 a nebo e-mailem na info@fusky.cz

6. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího - spotřebitele

V souladu s § 53 (7) a § 54 občanského zákoníku má zákazník, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu navrácena kupní cena:

- odešlete dopis (nejlépe emailem) na info@fusky.cz s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) do 14 dnů od převzetí plnění a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis. Odešlete prosím mailem na info@fusky.cz a následně dopis přibalte ke zboží. Projev vůle o odstoupení od smlouvy dle výše uvedeného paragrafu občanského zákoníku lze provést i jinou formou, než byla zde uvedena. Z takového projevu vůle musí být ale zřejmé, jaké právo spotřebitel uplatňuje a musí být tento projev vůle doručen prodávajícímu v zákonné 14 denní lhůtě od převzetí plnění,
- zboží doručte na adresu: FUSKY.CZ , K Palečku 2662/16, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
- zboží, které budete odesílat zpět na naši adresu, vracejte (nejlépe) v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně etiket, visaček atd.) a s dokladem o koupi (popř.kopií). Neposílejte zboží na dobírku a doporučujeme Vám zboží pojistit,
- při splnění všech výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy,
- v případě nesplnění zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, tedy takové odstoupení od smlouvy nebude prodávajícímu doručeno nejpozději 14 den od převzetí plnění, nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět,
- v případě nesplnění ostatních podmínek má prodávající právo na kompenzaci, která bude vyjadřovat ponížení hodnoty vráceného zboží. Případně se může spotřebitel s prodávajícím dohodnout na zpětvzetí svého odstoupení od smlouvy.

Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 52 odst. 7 občanského zákoníku:

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží nebo služeb, jejíchž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání či se jedná o zboží,které pro svůj charakter nemůže být vráceno

7. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně z části jestliže:

- zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává,
- výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky zákazníkem ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

8. Odpovědnost za vady zboží - záruka

Grance Fusky.cz - všechny záruční reklamce, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží, řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamce vyměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení, musí být reklamované zboží vráceno kompletní (tj. včetně veškerých obalů a etiket). Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamce mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl  tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží. Tím nejsou nijak dotčena jeho práva plynoucí z odpovědnosti za vady. Spotřebitel má právo veškeré své výhrady k dodanému zboží uvést do přepravního protokolu, případně může odmítnout převzít zásilku (důvod takového odmítnutí uvede do přepravního protokolu), pokud je zřejmé, že předmět plnění není ve shodě s kupní smlouvou a uplatnit tak rozpor s kupní smlouvou ihned při převzetí.

Záruční práva
Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovena delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodložené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

- jde-li o vadu odstranitelnou
právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží
právo na výměnu vadného zboží, nebo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží
právo na výměnu vadného zboží, nebo odstoupit od kupní smlouvy

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

9. Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující - spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

- bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy,
- přiměřeným snížením kupní ceny,
- náhradním dodáním zboží,
- odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

10. Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) 

Práva odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.
V případě potíží může kupující uplatnit právo na opravu u autorizovaných středisek určených provádět záruční opravy.

Na zboží se vztahuje zákonná a případně smluvní záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listě. Záruční lhůta začína plynout dnem převzetí zboží. V případě vady, na kterou se vztahuje záruka, kupující přednostně uplatňuje zajištění opravy přímo u nejbližšího autorizovaného středistka provádějícího záruční opravy daného výrobku. Tím není vyloučeno, aby reklamci uplatnil i u prodávajícího. Seznam servisních středisek najde v záručním listu nebo na samotné příloze u záručního listu.
Reklamace zboží - se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus nebo vrácena již zaplacená částka zpět.
O reklamci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

V případě oprávněné reklamce má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladu spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Na stav reklamce, se můžete průběžně informovat mailem na info@fusky.cz

11. Poplatek za úpravu ůdajů na již vystavené faktuře

Úprava údajů na již vystavené faktuře je placenou službou. Výše poplatku činí 200,- Kč. Pokud zákazník požádá o opakované vystavení faktury z důvodu změny údajů na již vystavené faktuře, bude mu nejprve zaslána zálohová faktura na částku 200,- Kč. Po uhrazení této částky bude zákazníkovi zaslána upravená faktura, o jejíž opakované vystavení žádal.

12. Ochrana osobních dat

Veškeré Vaše osobní údaje, které vložíte do elektronické objednávky, budeme spravovat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, především je nebudeme zveřejňovat ani zpřístupňovat třetím osobám. Vyjímkou je zpřístupnění osobám bezprostředně zapojeným do realizace Vaši objednávky, kterým Vaše osobní údaje poskytneme pouze v nezbytné minimální míře.

Pokud nakupujete jako fyzická osoba, požadujeme při vyplnění objednávky uvést následující údaje:
Jméno a příjmení
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (email)

Pokud nakupujete jako právnická osoba, požadujeme při vyplnění objednávky uvést následující údaje:
Název firmy
Adresu pro fakturaci a dodání zboží

Telefonické spojení
Elektronickou adresu (email)

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

13. Váš souhlas

Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám. Vyjímku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží, a případně banka, která se podílí na vyřízení objednávky (platba na dobírku). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naši databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním na email info@fusky.cz. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.